include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Kgorula by , available in its entirety at Smashwords

Kgorula

K.P.D Maphalla


© All rights reserved

Published by Via Afrika at Smashwords
Smashwords Edition License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.


Full imprint information on last page.

Lenaneo la ditaba

1. Re qala mona

2. Ha ke tla ba Sethothokisi

3. Di kgutlile kgomo tseso!

4. Mabewana a Foreisetata

5. Tswelopele

6. Sesotho sa heso

7. Re barapedi, ha re qale

8. Tsoha o iketsetse

9. Tsela di pedi

10. Ha o sa tsebe, ho tseba mang?

11. Dikgohola tsa maobane

12. Kgorula

13. Bophelo bona

14. Tatamala, o habe dibaka

15. Ho ya batho, boyabatho

16. Lemo tsena tse maoto

17. Ekaba ba kae?

18. Kena dipakeng

19. Lejwe la thuso

20. Bommarona

21. Ithonakele perela

22. Kgauteng, maboneng

23. Tloo le dikgapo hae

24. Lebusa

25. Wa tla wa ntela!

26. Karohano

27. Ha ho bohlale mothong

28. Habo kgaka ke naheng

29. Ho tla opa, ho tla fola

30. Hwetla la monongwaha

31. Se a kodumela selemo

COPYRIGHT


1. Re qala mona

Re qala mona, re ya pele,

Re jarella dithotwana, re a le tipatipa:

Re itlama matheka, re hlasela tsela,

Ho hole moo mehahlaula re habileng,


Re qala mona, re ya pele,

La maobane le diketse, ho tlhaba la kajeno;

Le ha le diketseng le diketse ka dikgohola

La kajeno le hlaha le tshepisa mahlasedi.


Re qala mona, re ya pele,

Re phetla leqhepe, re qala botjha;

Ha siba la maoba le takile mamphemphe.

Tsoho la kajeno le tla e rala menyakwe.


Re qala mona, re ya pele,

Le ha thite tse ka pele di tshosa, di nyahamisa;

Le ha mehoma e robehile ke mafika a maoba,

Hosane talana ba lekgaba bo tla re thoba maikutlo.


Re qala mona, re tswela pele,

Re qala ka morolo, re ipha matla;

Le ha thite tsa maoba di re montse ditshika,

Di re rutile masene, ho kgatha ka malepa.


Re qala mona, re tswela pele,

Ka mehla leeto bothata ke hona bo qala;

Leetohadi le qalwa ka mohato o le mong;

Mohato ka mong o a e kutletsa tema.


Re qala mona, re tswela pele,

Re nka ka sekaja, re hatoha mapoqo;

Ha ho sa na sebaka sa ho ja methinya,

Metsotso e tsholane, nako e lekane motinyane.


Re qala mona, re ya pele,

Morao re qekotsa feela, re habile pele;

Dikgetshe di swabile, madumela a ponne,

Re a file mokokotlo, re hata ka ditshetshe.


Re qala mona, re tswela pele,

Re iphapanya mafufa, ha re mamele dithohako;

Batlatlapi re ba kgotsa re ba inela matsoho metsing,

Tsa kgale di fetile, tsohle di ntjhafetse,


Re qala mona, re ya pele,

Ba yang le rona le itekanye mesikaro;

Le ha ho thwe tlou ha e sitwe ke morwalo

Metjeketlana e katla sehwai sefutho.


Re qala mona, re ya pele,

Re mema metswalle, re hwehla baena;

Mosotho o re ka mehla marematlou a ntsweleng,

Ntjanapedi maimeng ha e hlolwe ke sebata.


Re qala mona, re tswela pele,

Le ha difefo tseleng di ka re kgarametsa,

Le ha le ka benya, mmane wa thwathwaretsaka,

Ha re sa tjhetjha ho isa lebitleng!


Re qala mona, re tswela pele,

Re qala ka sefela le ka thapelo;

O mpe o tsamaye le rona Radinaledi,

Tseleng tsa rona o thete mafika, o kate mangope.

2. Ha ke tla ba Sethothokisi

Ka tsetselela ho ba sethothokisi, bewana la Mosotho,

Ka labalabela ho bina makodilo a dikgeleke;

Ka kgahlwa ke melodi ya mahlaaso a kgale,

Ka rera ho tsosa kgalala tseo tseso bafung,

BoMofolo ka boBereng metjodi eo ya maoba.


Ka natefelwa ke puo, ka hohelwa ke boroki,

Ka bo dumaduma nyene, ka bo lora le masiu;

Diponong ka bona dikgalala tse kgolo tsa kgale,

Kokonono tsa ho tuma ka melodi le dithallere,

Kgabane tsa hore, “tsoha moroki, o shebisise!”


Jwale ka nka letsholo ho ya nka malebela,

Kgabane tsa kajeno ka di hloma dipotso letooto;

Ka rapela masupatsela ho ntataisa metjheng,

Ba bang ba hla ba mpontsha dithaba le meralla,

Ba bang bona ba ntshupisa tempeleng, thapelong.


Ba re ha o tsetselela pina o hle o be mohahlaula

Moya wa bohahlaula o tla tsosa tlhaka e letse;

Ba re ha o labalabela lehlaaso o ye kerekeng,

Thekong tsa barapedi o tla qhwelwa haholo,

O tla tshwela diptjhamathe tsa ho boledisakakwa.


Jwale mpone, ka kena tseleng pholwana letlaka,

Jwalo ke moleleri jwale ke nna eo hase ke phaila

Ke batlana le nthwena, bothothokisi ba kajeno;

Ka hla ka hlwa dithaba, ka theosa le meralla,

Ka kgutla bopelepele bo ntse bo nkgomaretse leleme.


Ka ema mofolong wa barapedi, ka leta,

Ka lebella maikutlo a lehodimo ho mphihlela;

A mpheta ka thoko maikutlo a bohahlaula,

A nkwekwetla sa thokolosi e bona letswai,

Ka sala ke ntse ke itlhophere pholwana letlaka.


Kgabareng sefubeng sa ka ka utlwa lentswe:

Bothothokisi ha bo fumanwe dithoteng, matsekela;

Le kwana bokeng tsa dikgalala bo fumanwa sewelo;

Thoko ke maikutlo ao a fubeng sa hao,

Ha a hloke setlhare, ha a hloke mosesetso.


Tadima neo ke eo moyeng wa hao, kgutsana,

Leshala leo le hlonngwe ke Modimo sefubeng;

Nthweo ha se leshala ke sona sebabole,

Ke lelakabe le tla tshosa le ona makanyane,

Ke kganare e sa tlo tima le hara dikgohola!


Ka phetla sefuba sa ka, jwale ha tswa disala,

Ha hla ha bitoha mahlwele a matetetso a kgale;

Dikgolabolokwe le tsona ke tseo di tlola lesaka,

A ke le boning kajeno ke mona ke fodile,

Ke phekotswe ke thothokiso, tlhare sa maikutlo.

3. Di kgutlile kgomo tseso!

Mamelang lehlaaso ke lena la thabo,

Ke lehlaaso le tswang botebong ho nna pelong;

Maikutlo a tlokoma a phophoma ka nyakallo,

Di kgutlile, di kgutlile kgomo tseso!


Di kgutlile, di kgutlile kgomo tseso!

Bonang tjepa tsa ntate tseo esale di ile mafisa;

Ho neng baditjhaba ba di hama, ba di puputla,

Bana ba metsaneng ba eja mafi, ba hlehletsaka.


Di kgutlile, di kgutlile kgomo tseso!

BoTshemedi ka boTlakatshowana, dikonotetsi;

Ho neng kgomo tseso di kgabisitse masaka asele

Bakgoshedi ba ile ba ikotla difuba ka tsona!


Di kgutlile, di kgutlile kgomo tseso!

Ke tseo di thala lapatlelong, di bohe!

Kgahlwa hle ha e phatshwana e tsoka mohatla;

Ka batla ke eshwa ke so nwe masokotso!

Di kgutlile, di kgutlile kgomo tseso!

Di kgutlile le ha tse ding di kwentswe;

Ho neng Maqetjhela a thethesa mahadi ka tsona

Tse ding di ewa ke joko boima, thoteng disele!


Di kgutlile, di kgutlile kgomo tseso!

Ke tseo tse phatsha le tsona tse tshwinyana;

A ke le boning dikgutsana ho itekateka melomo,

Dihase di batlile di eshwa di sa tsebe le hloya!


Di kgutlile, di kgutlile kgomo tseso!

A ke le utlwe sello sa Maputswe se ntlhomola pelo;

Tswele la Mmalekukana ha se letswele ke mohasula,

Mafi hosane ke matletsetletse, tlala e swabile!


Di kgutlile, di kgutlile kgomo tseso!

Modimo wa batho a bokwe habedi, a bokwe hararo;

Bonang moshemane wa Mosotho ha ke thenthetsa,

Ha e le pelo ya ka kajeno e bina sefela.


Mofu ntate o shwele a dumaduma Tshwanaki,

Ha e le kgakammalana e sa mo hlothise boroko;

Mme motswadi o shwele a ntse a bina Mmadihlofa,

A tootu, a sa phetse ho kgotsa le merifi ho oma.


Di kgutlile, ke tseo di kgutlile banna!

Di tlile di sena le modisa, di ikganna;

Di kgutlile le manamane ka bobedi le ka boraro,

Ntho e tjena ruri ha se mohlape ke boinyane.


Di kgutlile, ke re ke tseo di kgutlile banna!

Ho neng ke le jwetsa tsa heso tsona di tla kgutla;

Ke hlile ka le jwetsa di tla kgutla di titima;

Tsa boshemane o no di ja o di siya masapo.

4. Mabewana a Foreisetata

Tsirwane ke eo etjha, bashemane!

Mmampodi ke mang hara lona ke tsebe?

Mmampodi e tlameha ho ba wa kwana Dihlabeng;

Bashemane ba heso Foreisetata ke diqhoku.


Ke thoholetsa mabewana a haeso Foreisetata,

Kwankwetla tse ditshika, natla tse sapo lethata;

Ke bolela kwakwariri tsa ho hulanngwa majweng,

Ntho tse sa tshabeng ho hlwa fika le tjhorile.


Mabewana a tumme ka kelello, ho nepa ditaba,

Ha a ke a kgera le ha tjhaba di kopane;

Ba ba tona ke bona ba nnete bokabelwamanong,

Ba ba tshehadi ke tsona tsa sebele diphetswamajweng.


Mabewana a haeso a kgaba ka ho nena masawana,

Madikolwane ha se lesikiso haeso Foreisetata;

Ha e le makgotleng a haeso nnete ke thebe,

Leeme lona haeso le fotholwa ka metso.


Jwale a phatlalletse le naha, mabewana,

A tshetse dinoka le dinokana di tletse,

A hlwele dithaba le maralla a le dikgetshe,

Le ka nqane ho mawatle ba ntse ba kgaba.


A kgabisitse naha mabewana Foreisetata,

A e phahamisitse, a e hlomme ditlhorong;

Ha ho buuwa ka boitelo ba dikgabane mafapheng

Dikgalala tsa Mahwatateng di ka sala lepatlelo!


A tumme ka mafolofolo mabewana a Foreisetata,

A tumme ka ho setlela le ha ho le thata;

A tumme ka ho tshwara ka meno, mabewana,

Moo a kileng a tshwara, ho sala jwang?


Poropotlwana tsa ntle tsa ho holela dirontaboleng,

Bana ba kgabile ba sa ikgasetsa mesemeng;

Le kajeno mo dipaleising tse benyang tsa marena

Ba ntse ba re ha hsa tswe Foreisetata o tswa kae!


Dumelang ditlabolane tsa haeso Foreisetata,

Dikakapa tse kileng tsa ithatika le dilomo;

Lona kgalala tse kileng tsa titima ditshehlong,

La thiba ka lekgalong hlaha e tuka.


Dipolasing tsa Maburu le kile la sehlela,

Le tshwara le ditokgo ho e boloka kgotso;

Ba bang le kile la matha hlakoreng la dikgomo,

La ngwanyapisa podi e balehela dipitso.


Modimo o le sitse ka tjhebelopele kgabane tseso,

Le tle le rweswe tlokola tsa ho sebeletsa setjhaba;

Le ha ho nyolesetsa, le se itheke morwalo,

Hara mathata le se tshabe ho itseka matjhabeng.

5. Tswelopele

Tswelopele e tsetselelwa ke ditjhaba,

Mafatshe a hatana direthe ho e fihlella;

Ntle le tswelopele naha di sitwa ho kgaba

Hobane ha e lesiyo metjha e a haella.

Tswelopele e kile ya hlwesa motho kgweding,

Motho a ba a phela ka pelo e se ya tswalo;

Ka tswelopele re ye re tsebe mafu a le mading

Re be re tsebe le mahloko a re jellang dijalo.

Empa le ha tswelopele e re atisetsa kganya

Mokokotlong wa yona e re pepetsa disala;

Ka baka la tswelopele motho o atetswe ke difanya.

Efeela tswelopele ke thipa e ntlha di pedi,

E ye e tlise kgotso le faqane bobedi.

6. Sesotho sa heso

Sesotho sa heso, puo ya Maaparakobo

A mona a masootho, a matle, dipabala,

Se phuthile merabe, se jarile mehlobo.

Ka Sesotho ditjhaba di fetohile dikgalala;

Le ha ditjhaba tsa lefatshe di kopane

Motho ka mong a kgabisa ba hae botjhaba,

Le nna Basotho ke ba phafa ke sa kganane,

Ke sa tshabe motho, ke sa di tswafe ditaba.

Le ha ke le ka nqane ho dithaba le meralla

Kapa ke tshethemme dinoka le tsona diphula,

Ka puo ya heso badisa ba metseng nka ba kalla

Kgomo tsa motsaneng tsa ba tsa sitwa ho fula.

Ruri, puo ya ka ke letlotlo le sa feleng,

Pelong ya ka ke shweshwe e sa omelleng.

7. Re barapedi, ha re qale

Eitse ha ba mo henahena Ramabolela,

Ba mmotsa ka tsa setso le borapedi;

A re thapelo ha e fihle, e setsong sa rona,

Bana ba Basotho re barapedi, ha re qale.


Re barapedi ka mehla, ha re qale,

Thapelo e teng ho rona maikutlong;

Sefuba se se na thapelo ke sa dihele,

Ramautla ke yena ya hloileng thapelo.


Re barapedi ka mehla, ha re qale,

Basotho re tswetswe le thapelo lehlakeng;

Re theohile le thapelo kwa Ntswanatsatsi,

Re nyelohile le yona bodibeng ba matsha.

Re barapedi ka mehla, ha re qale,

Borare ke kgale ba mo rapela Tlatlamatjholo;

Ke kgale ba tseba ka yena Rammoloki,

Rammoloki e moholo, ya diatla di maroba.


Re barapedi ka mehla, ha re qale,

Ke kgale ba rapela boNkgono Mmantsopa;

Ha re le bona re le ditshika re le tjee,

Re tjee ka thapelo tseo tsa baholo ba rona.


Re barapedi ka mehla, ha re qale,

Ke kgale re rapela re le felleng, kgateane;

Re rapetse Ramasedi a boloke setjhaba,

Setjhaba sena sa Basotho se ratang kgotso.


Thapelo ha e ntjha baneng ba Basotho,

Le Moshweshwe o shwele a tseba thapelo;

Ke mang ya rehileng thapelo, thapelo?

Ha e se yena Thesele kgaitsedi ya Kgotso.


Re barapedi kaofela, ha re qale,

Lesedi le kganya re le qapetswe ke Lepoqo;

Ke bua ka Moshweshwe wa ha Kadi, Letlama,

Yena Thesele wa Kgodu, mora Mokgatjhane.

8. Tsoha o iketsetse

(Tshehetsong ya boiphahamiso bohle ba setjhaba)


Kgutsana eso, tsoha o iketsetse,

Lefatsheng ha ho kgomo ya boroko;

Ditoro le ha o ka lora tsa sebele

Ha di na molemo ha o ntse o paqame.


Kgutsana eso a ko folofele leraha

Elellwa, metsi ke ao a ptjhele o a bona;

Nnake, tlohella ho nna o itela bootlwana,

Ramasedi o o file matsoho le kelello.


Kgutsana eso, tsoha o iketsetse,

Hlohlolloha, ke kgale o pepile;

Jwale ke kgale o hlabile mankokwane

O kgalehile, o kgakgathisa mahanana.


Kgutsana eso, tsoha o iketsetse

A ko bone, ke kgale o robile monakedi;

Ke kgale o boborane, o phela ka dilopi,

O konne manala, o qauwa o qethohile.

A ko kgaohane le dikgoba, satalla,

O hle o suthe pela basomi, banyahamisi

Ba mona ba reng ho nahana ke ho itshotla

Hlooho e etseditswe ho rwala katiba.


Kgutsana eso, tsoha o iketsetse,

Se inyatse, bona hle o filwe ditshika;

Se tlwaelle moetlo wa ho fuwa makumane,

Ithate, le ba bang ba tla ho rata.


Kgutsana eso, tsoha hle o iketsetse,

Motho ya itjarang o fetoha mothohadi;

Moto o itjarang o fetoha motsehadi,

Setjhaba se itjarang se fetoha setjhabahadi.

9. Tsela di pedi

Dumela hle kgabane ya motsamai,

Wena o jarellang thothwana ho nka leeto;

Leeto lena la bophelo le matswedintsweke,

Makatikati a lona a ka o timeletsa motjha.


Ho ngodilwe mangolong, tsela di pedi,

Ke tsela e patisaneng, tsela ya bophelo;

Ke tsela e hebehebe, tsela ya timelo,

Ha ho tshusumetso, kgetho ke ya mohahlaula.


Tsela ya bophelo e a nyolosetsa,

E kgaba ka meepa, e kgantsha madumela;

E tsejwa ka dikgetshe, e tumme ka mangope,

Ba e tsamayang ke bakgethwa, ha ba bakae.


Tsela ya bophelo ke tlapa le thellang,

Ke tsela e thata, e qosang boitelo;

BoNketsisane ba ke ke ba e tsamaya ba e qeta,

Bona ba tla kgathala ba eso fihle kgorong.


Tsela ya timelo e etseditswe matjhaba,

Yona e batsi, e sasametse, e hehebe;

E buletswe bohle ha e kgethe nku ka pere,

Tseleng ena le ba mabatha ha ba na tsietsi.


Tseleng ya timelo ha ho na makgethe,


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-15 show above.)