include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Manya-A-Pelo by , available in its entirety at Smashwords

Manya-a-Pelo

P.M. Mohome


© All rights reserved

Published by Via Afrika at Smashwords
Smashwords Edition License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.


Full imprint information on last page.


SELELEKELA

Bukana ena e ngoletswe bohle ba ratang thothokiso esita le bona ba tlang ho e rata ka nako e tlang. Mohlomong babadi ba ka sulafallwa ke ditaba tse ka hare mona ka baka la ho se fumane tokodiso leha e le ona mantswe a natefisang empa a sa bolele letho jwalokaha e le tlwaelo dithokong. Empa mohlomong hape, ho ka le ba bang ba tla lemoha le hona ho thabela kgato e nki-Iweng ho hlabolla le ho tswedisetsa pele thothokiso ya Sesotho.

Mongodi wa bukana ena o tla thabela haholoholo dikeletso tsa mofuta ofe kapa ofe tse ka hlahiswang ke mang kapa mang, e le hore a tie a nke kgato e ka pele mohla a ngolang bukana e nngwe hape.

Thothokiso e mela maikutlong le menahanong ya motho mme ke ka yona re ka tsebang ho bona ka hare ho sefuba sa moqapi wa yona. Hape, ke taba ya bohlokwa ho ikgopotsa hore hase feela ka ho pheta thothokiso ka hloho e ka natefelang motho, esita le ka ho e bala feela; etswe ke ona mokgwa wa ho ithuta thothokiso. Ha ho le jwalo he, bukana ena e ka sebediswa sehlopheng sefe kapa sefe; empa haholoholo e loketse barutwana ba dihlopha tse phahameng, esita le bona ba atang ho ithabisa feela.

P. M. MOHOME

Strydom-Opleidingskool,

Thaba-Nchu, O.V.S.,

la 31 Pherekgong, 1961


TSE KA HARE

Thothokiso

Fuba sa ka

Tswibididi

Ke a hlora

Bommadithatsana

Nkile ka rena

Hae

Ke nyorilwe

Jenete wa ka

Kodi-ya-malla

Sefate sa nnete

Lengae

Sefela

Nonyana

Nako

Lerothodi la thaba

Kgera

La 27 Motsheanong 1960

Bodutu ba nnete

Phato

Ha o ka kgutsa

Katlena, moratuwa

Tsela feela

Ke hop otse hae

Tjhelete

Le a bitswa

O ile Ramathe

Thaba-Nchu

Molemi

Buka ya ka

COPYRIGHT

DITEBOHO

Ke takatso ya mongodi wa bukana ena ho leboha ba ileng ba mo hlohloletsa ho ngola bukana ya mofuta ona. Haholoholo diteboho tse tswang botebong ba pelo di lebiswa ho baamohedi le bahatisi ba bukana ena.

Matitjhere le barutwana ba sekolo sa Strydom, Thaba-Nchu, ba lebohuwa ka maikutlo ohle bakeng sa dikeletso tsa bona tse hlwa-hlwa. Le ka moso Bafokeng!


P.M.M.

THOTHOKISO

Helang! nkadimeng potloloto,

Ke tsebise baholo ba me,

Hore pelo e nkile dikgato,

Matshwafo a nkentse diteme.


Mpheng disebe le ikutlwele,

Ha pelo e hlatsa manya,

E ntsha a mabe mahlwele,

Le utlwe ha ke boka, ke kgelekenya.


Mangae ke a setjha dithothokiso,

Theneketso ya elela e hloka meedi.

Ke ya marena le ya ba se nang sebeso,

E tshwanela dibopuwa le dimedi.


Nteballeng haeba ke fositse,

Ke fahlile mmuso ka lehlabathe:

Ke hakilwe ebile ke lebetse

Ho roka marena, beng ba mahlabathe.


Pelo e tletse e a kgaphatseha,

E uba se ka watjhe ya leqaqa,

Le siilwe ke terene, le fefeneha,

Oto le le akga le lesetse ho qoqa.


Nkopeleng kgaupene Bafokeng!

Nna haeso ho binwa kgaupene,

Le ikutlwele di tswa ka sefubeng,

Dithallere pina tsa mohla monene.


Le utlwe kodia-malla paka-mahiomola,

Le mamele difela, meqoqopelo,

Le utlwe diaba le dietsahala,

Le utlwe dipatilweng tsa ya me pelo.


Le nkutlwe ha ke boka ke rapela,

Ke supa fatshe, ke supa hodimo,

Ke roka difate, ke boka dimela,

Ke phahla makunutu, ke tshwela makomo.


Ke bua ke tiile ke lomahantse meno,

Ka nnete pelo e mpeile pitso.

Matshwafo a nkentse nyewe,

Fuba se nkentse kgotla, se ntlhoma dipotso.


Kahoo mamela wena mokgotsi,

Ha ke phetla sefuba ke hlokofetse,

Ke ina pene pelong ya me mokgotsi,

Ke ntsha dihaeya, masa-a-kokometse.


Ke roka bafo, ke phafa marena,

Ke reneketsa lesea, ke boka sehole,

Difela, mangae kaofela ke a bina,

Ke Phoka-Mofokeng, ke nka haufi le hole.


FUBA SA KA

Sefuba sa ka ke bodiba se tebile;

Sefuba sa ka ke kweetsa se ruile;

Boteba ba sona bo hole, bo a mpeta.

Leleme la ka le kgopo, le a pota,

Leleme la ka ha le senole, ha le phutholle,

Sefubeng sa ka se tebileng, se ruileng.


A hokae mantswe a opang, a teang?

Ke afe mafoko a tobang, a nepang?

Ke dile dipolelo tse otlang, tse tobolang?

Di kae dipuo tse hlalosang, tse nenesang,

Tseo ka tsona nka utollang, nka phuthollang,

Sefubeng sa ka se tebileng, se ruileng?


Puo eo ke e buang hase e nepang;

Maleme ao ke a tjhomang hase a hlalosang,

Difela tse ke di binang hase tse senolang,

Dipontsho tse ke di etsang hase tse bontshang,

Ditshupo tse ke di sebedisang hase tse supang,

Sefubeng sa ka se tebileng, se ruileng.


Diketso tse ke di etsang ha di thuse;

Mehopolo eo ke e hlahisang ha e nepe,

Menahano eo ke e nahanang ha e senole,

Mahlo ao ke a kalang ha a bone,

Ditsebe tse ke di hlwayang ha di utlwe,

Sefubeng sa ka se tebileng, se ruileng.


Ditshebo tsa bona tse somang ha di hlalose,

Maqheka ao ba a lohang ha a kgone,

Maraba ao ba a alang ha a tshwase,

Difi tseo ba di tjhehang ha di pitle?

Makunutu a kgaphatsehang, a tletseng

Sefubeng sa ka se tebileng, se ruileng.


Ba ratang ho tseba le ho bona;

Ba. lakatsang ho utlwa le ho ithuta,

Ba hlolohellwang ho nepa le ho lemoha,

Ba labalabelang ho ikina sefubeng sa ka,

UtlWang mantswe a dumang, a tswang,

Sefubeng sa ka se tebileng, se ruileng!


Modumo wa mantswe a ka o ka thusa;

Lerata la mafoko eke le ka nepa,

Mohwasa wa dipolelo tsa ka o ka hlalosa,

Diqi tsa puo ya ka di ka nenesa,

Lehlaso la lentswe la ka le ka senola,

Sefubeng sa ka se tebileng, se ruileng.

TSWIBIDIDI

Tswibididi nonyana e molemo,

Bitswana la hao base le ka botle,

Athe lentswe la hao lona le a rateha,

Pina ya hao hase le ho tsoteha.


Tswibididi nonyana e molemo,

Mesebetsi e pakwa ke wa hao molomo,

O hanela lehola ho re senyetsa,

Diboko o di sitisa ho re tsometsa.


Tswibididi ho atile lebitso,

Phakwe o tena a ikabela diketso,

Tsa bora, ka baka la sona setumo,

Sa hao se tsejwang seka tshomo.


Tswibididi ha ho tume dimelala,

Ntwa hase ya dikgoka, ke ya dikgalala.

O kgomo ya lefeejana ka botlalo,

Seeshana sa nnete mohloka-letlalo.


Tswibididi nna ke o tswela pelo,

Diketso tsa hao ha di na bofelo,

O kgahlwa ke ho phafa Mmopi,

tswafa ho phela ka dilopi.

KE A HLORA

Matastsi a ile, metsotso e fedile;

Dikgwedi di wetse, dihora di fetile,

Dinako di fetse, dilemo di thwasitse,

Dipampiri di ile, pene di mpheletse,

Ditempe di fedile, enfolopo di ntlohetse,

Ke ntse ke tempa, ke ba ke saena.


Dinonyana di hahile dihlaha di a dula,

Makunutu di kunuta a pelo, di a thaba,

Mejo di ja ya moya di a kgaba,

Karohano ho tsona eka ho kula.

Diphoofolo di na le matsae di a botha,

Haese nna le wena re se nang sebeso.


Ho bua ha ka ho fetohile ditoro,

Mantswe a ka tsebeng tsa hao ke mafeela,

Thapedi ya ka e o tlatsa bosoro,

Boipotlo ba ka ho wena ke lefeela.

Lerato la ka o le belle hodima hloro;

O le belle tsullung ka morero wa ho mphoqa.


Kamehla ha ke o hopola ke a Ha;

Hobane ha ke o rate, ke a hlanya:

Ke o rata sehloho, ke o rata sehlanya.

Jwaleka moloi ke lala ke bokolla,

Ke qetwa ke lefu la hloho, ke a hlanya,

Moya wa hlora, pelo e bala dikoti.


Lerato hase lesale, ha le rekwe;

Lerato hase nkgo, ha le bopjwe,

Lerato ke mpho ya nnete, he a fanwa,

Dipelong le dutse dikgutlong, hole boipatong.

Le ka be le etswa, ekabe e le kgale,

Ke ikuketse lona sefubeng sa hao, botebong.


Nka be ke le ntsu, nka be ke rura;

Pelong ya hao ke dule, ke hloke bora,

Ke tjhaye makomo, ke bue dihaeya.

Ke lebale ho touta, ke lese ho lohotha,

Ke bire lekodilo, ke lese ho hlora;

Ke be wa 'hao moratuwa, ke lese ho hloya.


Nkadimeng sefofane, ke mpe ke fofe;

Ke etsise ntsu, ke lekise letiaka,

Ke fine maotwana, matsoho ke a bofe,

Ke habe dinako, ke akofele dibaka.

Mohlaope a ka re Ice motho, eseng mohofe,

A nkakatlela ka ditsebe, a lesa ho kwelaka.


Nka be ke le kgalala, nka be ke roka;

Ke o hasa ka difela, ke qoqopela.

Ke otla lengae, ke bina koma,

Ke bina kgaupene, ke opela,

Ke reneketsa ebile ke o boka

Hore o nthate o lese ho mphoma.


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-9 show above.)