include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Dikeledi tša Ntu by , available in its entirety at Smashwords

Dikeledi tša Ntu

David Marosa


Copyright 2018 David Marosa

Published by David Marosa at Smashwords
Smashwords Edition License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.WritePublishRead

I am a WPR Author

http://viaafrika.com/writepublishread/

Lenanego la Mateng

Direto

Matlhabapelo

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

VIIII

X

Thobela Ditlou

Ramadimetša

Kodiamalla

Noka

Ke Mu ke tšwa Nu

Sekotwana

Nong

La gago lerato

Mmopi mpopi

Selo boreletšana

Pitšana

Motlalepula

Kgaetšedi

Madibamatsho

Kgokolo

Montshepetšabošego

Gware tsho!

Mahomolele

Go padile

Mašarara

Tša babedi

Koti-koti

Sello sa mašiiša pelo

Etlang

Pho! Šia

Ka ga David Marosa

Ikgokaganye le David Marosa

Direto

Matlhabapelo

I

E ile Tlou kgolo

Ke ditsikitlano tša meno

Ke sa masetla pelo sello

Se theletša ya moloi pelo

Bare Kgobe ra rapela

Dipelo ke matlhaba

Wena Modimo yo moswa

Rapela wa kgale

Wa re tlogela o sa phela

Matlhaba ya ba a tšhiwana

Mohumi a tlhoka maitshwaro

Bare la tlhoka thobela ke mojano

Le sa tlhoke thobela,

Eupša fela le wetše ka nkgong

Meno go bonwa ditshego


Liiiillliiiii-Liiiiiiuu-Liiiiuuu

Wa re tlogela re le fela

Wena motho wabo Mankopane

Wa bo Lesiba selamolela Matebele

Ke Mphuwa wa bo Mmayepa.

O tlhabane Matlhaba,

O tlhabane kgogo di lla.

Ka pautu a tia makgolokgolo.

Ramagakantšha ka thunya sa mmene

A gakantšha le ba tšwa Phuting

Ba tšwa ko meagong ga Rakumako.

Mme a thopa dikgomo a thopa le batho

Ke tloporo Madimetša mpedi wabo Semamole

A thopa dikgomo le batho.

Ke motho wabo Mankopane


Lesiba o tswetše sekobo

Motho moso manaka.

Ke kgato ntona ya ditšie Maneka.

Maneka ke Tau morwa Mapela.

Ke motho wabo Ramothibedi

Wa sefata sa tšhita.

Ke motho wabo Mantlhakane wa Pang.

Wa lomang lekoto a lome le letsogo.

A lome selo se batameng le thlogo.

Liiiillliiiii-Liiiiiiuu-Liiiiuuu

II

E ile Tlou kgolo

Ke ditsikitlano tša meno

Ke sa masetla pelo sello

Se theletša ya moloi pelo

Ra re Kgobe ra rapela

Dipelo ke matlhaba

Wena Modimo yo moswa

Rapela wa kgale

Wa re tlogela o sa phela

Wena Matlhaba se tlhabolla ditšhaba

Gwa thunya lerole la ledimo

Seapeša Marapywe ka bohubedu

Ka yeo kgwedi go belegwe sebata

Ngwageng wa sekete le makgolo

A senyane le metšo e lesome senyane

Sa gagwe sello sa tlhaba moloi pelo

Tlou ditsebe se kwa tša kgole

Ka mmogo seoba makala a bonolo

Seroba dikutu tša Moi, Mekano

Metswere le Mehwelere sa lehlokwa

Segatakela lenaba jwalo ka lenyonyo

Thutlane gwa tlala mekgolokwane

Seleka a goa are,"Ramokone

O ntswaletše sekobo motho moso manaka

Motho setlhaba moloi pelo,

Madi a phalle sa Mogalakwena.

Senyakwa sa kgorotswane mafifing a Mmamogašwa

Yena Ntshontsho lefahla la Monyama Lefifi

Are se mponeng botsho, bona ke boikgaintšho bešo.

Manaba a mpheta a ntebeletše sa Leribiši

Yaba sa huu...huu...huuu... Go feta fela

Go se fetše go fihlela letlhaba

Ebe gona go tswalwa ga le leswa letšatši

Se tliša lesedi le letšididi setšhabeng

Makgarebe ona go mpona ebe go mywemywelwa

Bare botsho le botala ga di tšwane

Ke yona ntsho ya madiba a Magagamatala

Ke madi matala ona madi a bogoši

Bo sa tswallwe fela gape bo abelwa

Bogolo ele tšona ditšhegofatšo tša bagologolo

Bo Masebe, bo Mankopane le bo Matlhaba wa pele.

III

E ile Tlou kgolo

Ke ditsikitlano tša meno

Ke sa masetla pelo sello

Se theletša ya moloi pelo

Bare Kgobe ra rapela

Dipelo ke matlhaba

Wena Modimo yo moswa

Rapela wa kgale

Wa re tlogela o sa phela


Le ge botsamai bo tswallwa

O tsamaya oya kae

Wena monna motsho wa motsamai?

Ware ke tsamaya tsamaya

Ke se moleleri empa ke otlolla mešifa

Kere lefase, lefase lešo

Ka lešielwa ke bo Rakgolo le bo Makgolo

Bare go tsamaya ke go bona

Ke go bonang e se go bona mehlolo

Le meeka se tliša tlhabologo

Mogopolong le setšhabeng


Ka belegwa Thutlane

Tsela ya šupa Basogadi

Faseng la Bakabere

Ngwana, ngwana setšhaba

Kgodišo ka se kgethe

Ka kgethelwa kgolo ya bohle

Ka diša dikgogo, dipudi le dikgomo

Ka rutwa tša senna ke banna

Ke fihla bare le mo le mo

Tša basadi ga dire selo

Le tsa banna ga dire selo

Bare ke Letlakana

Pele ke tla ba modiši wa setšhaba sešo


Tše bohloko di sa fele

Seleka Ntate are leka

Ra welwa ke leru le leso

Sello ya ba sa masetla pelo

Dimpša tsa hlaba modi

Bare mogope o mogolo o wele

Ditšhaba tša lla mašogošogo

Ya ba sa mmokotsane sello

Ngwageng wa sekete le makgolo

A senyane le metšo e masome tharo hlano

Ya ba go furalla Basogadi go leba Tsutsa

Ga Kgoši Mankopane wa bobedi

Yena Ramogolo seapara Nkwe

Sa Matebele a ga Langa

Tše bohloko ga di fele

E meraro mengwaga re fihlile ke ge a re šia


Ao! Motho ga lahlege

Au ya ba Kgoši ya Matebele

Ka tšwela pele go golela mošate

Ke se moeng ele gešo

Ngwana Moeng e le yena Mmakgoši Ramasela

Thlakoreng la Kgoši Au go fihla

Ngwageng wa sekete le makgolo

A senyane le metšo e masome tshela nne

A itsamaela go ya go la ba omileng nko

Aowa nnete ya ba gore go gola go tlhogola

Go bona dikgolo ga go fele

IV

E ile Tlou kgolo

Ke ditsikitlano tša meno

Ke sa masetla pelo sello

Se theletša ya moloi pelo

Bare Kgobe ra rapela

Dipelo ke matlhaba

Wena Modimo yo moswa

Rapela wa kgale

Wa re tlogela o sa phela


Ware ke nyakana le thuto

Thuto se tlhabolla megopolo

Se tliša lesedi setšhabeng

Malokong meagong ya Luther

Meago megolo ya bo ramošweu

Seagelwa go timetša se setsho setšo

Jwalo ka bana bohle ke ithutile go bala A

Ngawageng wa sekete le makgolo

A senyane le metšo e masomepedi tlhano

Ka bala B ka gagabela mmphatong wa pele

Ka wo ngwaga wa sekete le makgolo

A senyane le metšo e masomepedi seswai

Kgoši Mankopane wa bobedi

A hloma moago wa sekolo

Faseng la Kgoši Pakabere

Ya ba go tloga ga ka go leba gae

Dithuto ya ba go tšwela pele

Gona Bakenburg Tribal School

Ka tatampela ka ya sekolong

Ka hwetša bokgabo ba ithuta sekgowa

Le nna ka tshwara ka tiiša go fihla

Mphatong wa botshelela

Ka se rutwe yešo polelo

Ka rutwa ke bo Mphahlele Setebele sa timela

Fela le nna ka tseba boloi ba moše wa mawatle

Wa ka mogopolo wa phatlalla le lefase

V

E ile Tlou kgolo

Ke ditsikitlano tša meno

Ke sa masetla pelo sello

Se theletša ya moloi pelo

Bare Kgobe ra rapela

Dipelo ke matlhaba

Wena Modimo yo moswa

Rapela wa kgale

Wa re tlogela o sa phela


Are aowa! Ga ke le šie, fela ke šia lefa

Thuto ke lefa

Se šielwa e latelang meloko

Ke ithutile ka ithuta le go abelana

Dinakane ka ba morutiši

Motseng wa Dooringfontein

Ngawageng wa sekete le makgolo

A senyane le metšo e masometharo seswai

Sa sesa sekepe taolong ya Morena J.Tsebe

Tsebe ya ba go ikwela ditsela tša tšwelopele

Mahlo go bona maphatsiphatsi a bokamoso,

Nko go dupa dinoko tša tsebo ya boetapele

Leleme ya ba go latswa bose ba mamepe

Ngwaga o tee fela ya ba kere go kga morogo

Ga se go tlatša boleke, ke šiele ba bangwe

Sa šala se fetolwa seo sekolo ya ba Bokwidi

VI

E ile Tlou kgolo

Ke ditsikitlano tša meno

Ke sa masetla pelo sello

Se theletša ya moloi pelo

Bare Kgobe ra rapela

Dipelo ke matlhaba

Wena Modimo yo moswa

Rapela wa kgale

Wa re tlogela o sa phela


Are ga ke tloge fela

Ke sa tšwa letsholo

Ka ge se setšwang phuti

Se tsa tsebiwe le nna ke tšwa le Matebele

Ngawageng wa sekete le makgolo

A senyane le metšo e masometharo senyane


Ka leba Borwa ke lailwe ke bagolo

Bare mosadi ga se phefo ga a tšwe Borwa

Borwa ke lefase la phatsiphatsi a gauta

Se fatlhwe wa kgatlhwa wa kgolwa


Matlhogonolo e se makhura a sa tlolwe

Ka o hwetša mošomo Wolhuter Hostel

La di Roto legae se tsenwe ke bo Mmadibekwane

Ke be kele Jeppe’s town ka tšeo dinako

Ke šoma jwalo ka motlhanka

Ngwageng fela ka tlhatlošwa

Ka ba Constable le morongwa wa maphodisa

Nakong ya ntwa ya tšhireletšo ya badudi


Ra se kwetenkwetša sejatlhapi

Le bo ramošweu e tshela mengawa.

Ka ba sebetša sethuba mekutwana ya Shanty town

Ka tlhatlošwa gape goba Sergeant ka Moranang

Ngwageng wa sekete le makgolo

A senyane le masome nne seswai


Letsogo ya ba go kgomarela mogomeng

Mošomo ya ba o tšwileng matsogo

Ka ba mogale wa go tshwara sekgongoana

Sa di hlokiša batho boroko

Mošomong owe ka hwetša metale le certificate


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-11 show above.)