include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Ikhwezi Eliqaqambileyo by , available in its entirety at Smashwords

Ikhwezi Eliqaqambileyo


Copyright 2018 Asakhe Cuntsulana

Published by Asakhe Cuntsulana at Smashwords


Smashwords Edition License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.WritePublishRead

I am a WPR Author

http://viaafrika.com/writepublishread/

Iziqulatho

Bunjalo ubomi- Iintlungu zobomi

Khwezikazi

Nkosazana kabawo

UMprofeti Mndai Njengele

Namkelekile

UNondumiso Cuntsulana

Ndixolele

Imfazwe yehlabathi

Umzingisi akanashwa

Thatha ixesha

Umphesheya weNciba

Halala

Khanyisa

Bamenzile

USomandla

Ukubhalwa kweemviwo

Amanina

Ndizothini

Ukuba yinene

Umntu ngumva wekhabhati

Enkosi Yesu

Umbo nomxesibe

NdingumXhosa

Ndinethemba

Alude

Ingqondo

Umgxobhozo

Ihlathi

Siba lwam

Enkosi

Imini nobusuku

Indoda yoqobo

Amaqhekeza engqele

Sekulithuba

Balithimbile

Ndikukudangala

KwaZidenge (ikhuthazwe yingxoxo yabafundi izolo)

Sele konakele phi nangoku

Ucekeceke

Ubutshinga kwezemfundo

UGalelebhayini uDr Kunju Hleze

Intshayelelo namabal’ engwe ngo-Asakhe Cuntsulana

Qhagamshelana no-Asakhe Cuntsulana

Bunjalo ubomi - Iintlungu zobomi

Ikhwelo lityala madoda, namadodakazi!

Zinzwana neenzwakazi bazan’ iindlebe!

Emka amakhalipha namafana-Nkosi?

Le ntwasahlobo iqhaqhazelisa amazinyo

Uqaqaqa uzele mome ngumbethe

Kunyembelekile, ndinyembezana!


Akukho nkwal’iphand’ elenye kweli phakade

Indoda idla ukubila kwebunzi layo

Iselwa lihlanzel’ ahlwempu

Khweletani ziNkosi zezwe lethu!

Umkhombe ubhembesile magwalandini!

Khanihlab’ igwatyu zingwevu zakowethu!


UMqhayi noJolobe nooNtsikana bakobandayo

Nenzani na nina nikoshushu?

Inxulunyaniswa nantoni le nto ingumntu?

Ifaniswa nantoni na le nto ingumntu?

Yabeleka abasicatyana na inimba kuni?

Imbeko seyingumbeko wombengo?


Khwezikazi

Nkwenkwezindini yentsasa!

Eyahlula ubusuku nemini

Nkwenkwezindini ekukhazimla kuyinqaba

Xa ukhona, abukho ubumnyama

Ubuqaqawuli bakho bugxotha uloyiko!


Xa ukhona akukho lishwa

Yinyambalala ubomi nempiliso

Nkwenkwezindini yentsasa!

Usa kuvela, sizala ithemba

Kuba imini entsha iza kuzalwa.


Liza kuphuma ilanga liqhakaze

Kube luvuyo nemincili,

Iimveku zixhelelwe imvubu,

Kugcotywe luvuyo noxolo

Yithi gqi qhaphu ke wena kwelo khaya leeNgelosi!


OkweKhwezi usizulile isibhakabhaka ngentseni

Ebusuku wasisithatha esigqamileyo kubahambi ngendlela

Ungumso oqaqambileyo

Ugqamile, wena uyaqhakaza qhajikazindini!


Nkwenkwezindini yentsasa

Kwangocolothi kanye bethu

Wabika ubilo kwilizwe lakowethu

Kuba uzotyala uxolo nethemba

Nkwenkwezindini yentsasa!

Nkosazana kabawo

Qhakaza gqiyazana uqaqambe

Okwenkosazana ulawule

De kungcangcazele iingwatyu emaxhegweni

Kunqongophale umlozi ebafaneni

Kuba intokazi iqeqeshekile


Lusu luthambe njengolosana

Mehlo amnyama antam’ uthando noxolo

Uzothile, wena ngomkhitha ucikiziwe

Ndinga ndingayibona tanci, ndingathingazi loo ngelosi

Eyafaka ihlumelo iyipheka le nzwakazi

Ntyatyambo evumba lincuthu, maGaba kumhambi ngendlela


Zigade ke unganxunguphali

Uzingise unganikezeli

Ziphice, ube nokuziqonda futhi uzifune

Maxa onke uhlab’ ukhangele

Kuba hleze abantliziyo zimnyama, bakwenzakalise.


Vuka, uphaphame, ungaphehluzeliswa

Ngokwenjenjalo, uyantshatshela,

De utsicelwe, ngezonyeliso uchukelwe!


Uya kuwakhumbula xa ucanda iinduli neentaba

Uwela imilambo ezele ngookrebe,

Uziqoqoshe, uzigcine lonke ixesha mntwanam

Kuba uMesiya akaguquki, ungunaphakade,

Wenjenjalo kwiindlela zakho nkosazana!


UMprofeti Mndai Njengele

Mamelani bazali nal’ ulwazi

Nantsi ingqiqo eqaqambisa izakhono namakhondo

Wazalwa unyana womntu eNgqamakhwe kumtha welanga

Sangqina nathi maXhosa sathi namhla sivelelwe

Kuba uhlanga oluntsundu aluz’ ukulambatha de lufadalale

Ewe kaloku indun’ enkulu ngonje igcotyiwe

UMprofeti uMndai NJengele, ovuthulula amadimoni kungashiyeki netshengele!


Nantsi kaloku le ndedeba madoda

Inyathel’ ingca, igobe, kuvuleke izigingqi kubhentse amabibi de kucikoze namayilo!

Akahambi elilolo kuba uneengelosi zamazulu ezisuka kuyise uYesu uqobo lwakhe,

Unevumba lengonyama yakwaJuda!

Ekugquma kuhlokome uwandle kurhwaqel' usathana kamtyholi nezithunywa zakhe, amagqwirha!


Nantsi indoda yamadoda, enesidima nesithozela

Untam' uxolo nothando kwa nethemba.

Uzeke mzekweni kumanyathelo oo-Isaya, OoJeremaya nkqu noYesu uqobo lwakhe,

Wathi gqi ethweswe umthika waseKhalvari!

Kuba wayifunda, wayityekeza, wayidla de wayivungula!

Ewe kaloku sizwe esintsundu, uzalelwe!

Ufunde ukodlula iinzululwazi zobuchwephetsha ezimizimba icekeceke.

Uyimbali eyabhalwayo neyavunywayo kwincwadi emlom’ubomvu yesityhilelo

Ungumphilisi onechiza elinguYesu, iNkosi yamakhosi!


Ulikroti nekhalipha elithenjiweyo nguSombawo emazulwini

Uyintonga yomsimbithi ekufunzwa ngayo lisa kubaneka izulu.

Ungugqirha oneX-ray yamazulu,

Ungumphandi ohamba nesikopiyoni samazulu,

Ulukhozi olumaphiko made lokugubungela isizwe singabhubhi!


Bazan’ iindlebe ke mlisela nomthinjana!

Vulan’ amehlo ke zizwe nezizukulwana!

Ziqiqeni ngeengqondo zenu iziqebheyi nezilumkiso zoMprofeti.

Phulaphulani ngenzondelelo, nilinde ngethemba, nizimanye ngothando noxolo,

Kuba namhla umkhombe ubhembesile, iziqhamo zivuniwe.

Okusekiweyo emhlabeni, kwakhiwe emazulwini.

Okusindiswayo emhlabeni, kuba yimincili emazulwini.


Masidlobe njengamathole...

Sivume sonke ngengoma enye kuphela.

Sithi, kwahlalwa phantsi kwagqitywa ukuba uMprofeti makasibonise ubuhle bukaThixo!Namkelekile

Attention to the generation of our free nation. I have something to mention.

This is an explanation that will arouse satisfaction and I have no hesitation.

For I have ambition and the passion to praise the VC of this institution with this introduction without accusation...

Inzwi kaloku mabandla akowethu!

Hayi, ndiyanqanda maqaba aqab' imbola akowethu!

Zidwesha nezidwangube zezwe lethu...

Ikhwelo lityala kaloku maXhosa asemaXhoseni

Umkhosi uhlatyiwe, igwatyu ivunyiwe ziingqang-angqanga nengqondi ezingqingqwa...

Vulan' anamazibuko ke makwedini!

Kuba ifikile indun' enkulu yakwaMabizela!


Here comes the legend not mentioned in fairytales

The great eagle that flies in the highest clouds of the sky

The first but not last man of honor breaking grounds of the world

He has planted a seed no soil can manifest but Rhodes…

Wawa ntlandlolo uMadiba omde kaloku madoda!

Wathweswa ubunkokheli uMabizela ozelwe ngezolo bafazi

Iminyaka iqengqelekile sijonge enkalweni sincwin' amehlo

Besiba silinde ukufika kukaNxele suke wee-gqi qhaphu khozindini elibhabhela phezulu okwenkonjane yezulu!


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-8 show above.)