include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Iliwa libhek’ umoya by , available in its entirety at Smashwords

Iliwa libhek’ umoya


Copyright 2018 Yonela Thengimfene

Published by Yonela Thengimfene at Smashwords
Smashwords Edition License Notes

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.


WritePublishRead

I am a WPR Author

http://viaafrika.com/writepublishread/

Iziqulatho

Umzali

Isidlwengu

Intswela-ngqesho

Umlambo

Umangxa lubuchopho

Imbongi yomthonyama

Intyatyambo

Amasi omhlontlo

Inkokheli

Umhlolokazi

Umakoti

Ukunabela ingubo kaqaqa

Inqwelo-mafutha

Isicakakazi

Imbalela

Ingoma

Idonki

Umnikazi-mzi

Ilifa laphakade

Imveku

Yonela Thengimfene

Qhagamshelana noYonela Thengimfene

Umzali


Aa! Ntsengwanekazi!

Ndithetha ngomntu ow’ evuka

Elungiselela ikamva labantwana bakhe

Umzali liqhayiya, ngumfundisi-ntsapho

Kubantwana bakhe

Ngunozal’ ekuhlaleni uzel’ engazelanga

Kuthi xa umkhomb’ ubhembesile,

Alum’ evuthela.


Lithemba kumlisela nomthinjane

Iintsizi, iinkedama ezingenathemba

Ulithemba kuzo.

Ndithetha ngent’ emabel’ abhonxileyo.

Sisikhukhukazi esifukam’ amantshontsho waso

Kuthi xa ikamva limfilib’ ebantwaneni,

Anikez’ ithemba.

Yimvuze-mvuze bububele

Ungumanga kubi kanti kulungile!


Nditsh’ izihange, izidla-mlilo ezingenanceba nalusizi

Zibon’ ithemba kuwe ntondini

Kaloku wena uginya nokuba kuyakrakra

Imbeko, intobeko, ubulali, umonde zibuzwa kuwe

Mesuli wenyembezi kwabantliziyo zityumkileyo!


Kaloku wen’ uligqirha noxa ungagaxelanga ntsimbi

Isimo somntwana usibona kwizenzo zakhe

Ungumhlobo ongajikiyo ebantwaneni

Ikhaya lifudumele ngenxa yakho

Uzijula ijacu, usehla usenyuka

Uzamela abantwana bakho

Ikhaya uligcina ngengubo yemvisiswano noxolo

Ikhaya ulifukama ngothando olungabhangiyo

Ntondini engw’ izidla ngamabala


Ndee gram! Ndee gram! Yho!

Isidlwengu


Ulutshaba wena kwabo babhinqileyo


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-3 show above.)